Aangepaste structuurvisie Amsteleind ter inzage

Datum: 24-12-2023


Aangepaste structuurvisie Amsteleind ter inzage

In februari 2022 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Oss-West vastgesteld. Zoals bekend is er sindsdien behoorlijk wat veranderd in de plannen voor Amsteleind. Om die reden is de oorspronkelijke Structuurvisie aangepast en uitgebreid met een zogenoemd addendum. Dit addendum – in gewoon Nederlands: toevoegsel – ligt vanaf donderdag 21 december ter inzage.


Aangepaste structuurvisie Amsteleind ter inzage
 

In februari 2022 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Oss-West vastgesteld. Zoals bekend is er sindsdien behoorlijk wat veranderd in de plannen voor Amsteleind. Om die reden is de oorspronkelijke Structuurvisie aangepast en uitgebreid met een zogenoemd addendum. Dit addendum – in gewoon Nederlands: toevoegsel – ligt vanaf donderdag 21 december ter inzage.

 

De structuurvisie gaat in op de ruimtelijke ontwikkelingen van Amsteleind. Het gaat hierbij vooral om keuzes op hoofdlijnen. Sinds de vaststelling van de structuurvisie is een aantal uitgangspunten gewijzigd. Zo is het structuurvisiegebied gewijzigd en is een uitgangspunt toegevoegd dat we het zuidelijk deel van Amsteleind meer stedelijk willen inrichten. Om deze wijzigingen vast te leggen hebben we de structuurvisie uitgebreid met een zogenoemd addendum. In dit addendum zijn alle wijzigingen ten opzichte van de Structuurvisie Oss-West uit februari 2022 beschreven en vastgelegd.

 

Ter inzage

Het ontwerp addendum is vanaf donderdag 21 december 2023 te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. Let op: tijdens de feestdagen zijn we gesloten. Door op onderstaande link te klikken krijgt u direct toegang tot het addendum:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0828.SVadosswest2022-ON01

 

Reageren

U kunt een reactie geven op het addendum. Dat kunt u schriftelijk doen of mondeling. Reacties per e-mail nemen we niet in behandeling. U kunt uw reactie uiterlijk geven op woensdag 31 januari 2024.

 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA Oss

 

Geef in uw brief aan dat deze gaat over het ‘Addendum Structuurvisie Oss-West’. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het addendum.

 

Wilt u mondeling reageren? Maak dan een afspraak met de heer A. Pogosian van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

 

Hoe verder?

Na afloop van de periode van terinzagelegging nemen we de ingekomen reacties in behandeling. Alle indieners krijgen vervolgens een reactie van ons. Daarin geven we aan of de ingediende reactie wel of niet geleid heeft tot aanpassing van het addendum. Daarbij leggen we ook uit wat de redenen daarvan zijn.

 

Vervolgens stelt de gemeenteraad het definitieve addendum vast. Daarbij neemt ze ook een besluit over de eventueel ingekomen reacties. Na vaststelling is er geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het addendum.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het addendum? Bel dan met de heer A. Pogosian van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.  

 


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.