Gemeenteraad Oss stemt in met windmolens in de Duurzame Polder

Datum: 31-01-2021


Gemeenteraad Oss stemt in met windmolens in de Duurzame Polder

De Lithse en Geffense Polder is geschikt om grootschalige duurzame energie op te wekken met windmolens. Dat besloot de Osse gemeenteraad op 28 januari na het horen van 31 insprekers en een uitgebreid debat. Eerder zei de Bossche gemeenteraad al JA tegen de plannen voor het Bossche gedeelte voor een Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Dat betekent dat een volgende stap wordt gezet: het in beeld brengen van mogelijke landschapsinrichtingen (ontwikkelperspectieven) en een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke effecten van windmolens en zonnevelden voor mens en milieu. De komende periode beraden provincie en gemeenten zich over het vervolg.


Raadsbesluit gemeente Oss
Op de SP na stemden alle partijen van de gemeenteraad van Oss voor het raadsvoorstel. En hiermee voor het invullen van de resterende Osse bijdrage van vooralsnog 0,59 PJ aan de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant (van in totaal 0,93 PJ) met alleen windmolens in de Lithse en Geffense Polder. Daarbij zijn de volgende aanvullingen afgesproken:

Op 1 januari 2022 wordt opnieuw berekend wat de resterende Osse RES-opgave is op basis van de nieuwste cijfers;
In de ontwikkelperspectieven wordt een doorkijk gemaakt naar 2030 en niet naar 2050;
Bij het in beeld brengen van mogelijke landschapsinrichtingen wordt een maximale inspanning gedaan om de afstanden vanaf de bebouwde kom van omliggende kernen tot de windmolens zo groot mogelijk te laten zijn. Het uitgangspunt hierbij is een afstand van 2 kilometer;
Wanneer de resterende RES opgave niet binnen de afstand van 2 kilometer met windmolens opgewekt kan worden, worden ook de mogelijkheden voor de invulling van 50 hectaren zonnevelden buiten de Lithse en Geffense Polder als aanvullend voorstel op de ontwikkelperspectieven voorgelegd;
Minimaal dezelfde geluidsnormen als bij windpark Elzenburg/De Geer worden gehanteerd.
Het volledige raadsbesluit is als bijlage bijgevoegd.

 

 Raadsbesluit

 

Maatschappelijke belangen en vervolg
De plannen voor de Duurzame Polder kennen een grote maatschappelijke impact. Veel zorgen gaan over gezondheid, leefbaarheid en natuur. Tijdens de intensieve vervolgfase worden de mogelijke gevolgen en belangen zorgvuldig in kaart gebracht. Dit gebeurt nadrukkelijk via een uitgebreid participatieproces met de omgeving. Ook komt aan bod op welke manier de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking. Naast participatie is een integrale aanpak een belangrijk uitgangspunt. In de volgende fase wordt gekeken naar aantallen, hoogten en locaties van windmolens en zonnevelden. Maar naast energieopwekking worden ook waarden en functies zoals wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel van de vervolgaanpak.

 

Waarom?
De gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via onder meer nog te realiseren windmolens en zonneparken in de regionale energiestrategieën (RES). Om hieraan een bijdrage te leveren, verkenden de Provincie en de twee gemeenten wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en 's-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen.


Bron: Duurzame Polder

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.