Het College van B&W adviseert de gemeenteraad om de Osse RES-opgave vooral in te vullen met windener

Datum: 10-11-2020


Het College van B&W adviseert de gemeenteraad om de Osse RES-opgave vooral in te vullen met windener

Het College van B&W van Oss adviseert in een raadsinformatiebrief de gemeenteraad de Osse bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie Noord Oost Brabant (RES NOB) in te vullen met vooral windenergie die opgewekt moet gaan worden in de Lithse en Geffense Polder (het Osse deel van de Duurzame Polder).


Het gaat hier om het meerdere aan energie die moet worden opgewekt bovenop de grootschalige zonnedaken op bedrijfsgebouwen die al zijn gerealiseerd en de windenergie die naar verwachting gaat worden opgewekt in windpark Elzenburg/de Geer waarvoor het bestemmingsplan ter beoordeling bij de Raad van State ligt.
De resterende opgave voor de gemeente Oss is berekend op 0,59 PJ. Omgerekend komt dit neer op 13 windmolens (van 4 MW per windmolen) of 195 hectaren aan zonnevelden dan wel combinaties hiervan.
 
Daarmee kiest het College voor concentratie van energie-opwekking met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente. Dit betekent dat niet zal worden meegewerkt aan het initiatief voor een windpark op Stijbeemden noch aan een fors aantal initiatieven voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder of elders.   
 
Het College geeft aan hoe zij het vervolgproces ziet en hoe zij wil waarborgen dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt qua proces en inhoudelijk aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen zoals windpark Elzenburg/de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas.
 
Hiermee adviseert het college de gemeenteraad om op korte termijn aan alle betrokken partijen duidelijkheid te geven over de keuze van Oss met betrekking tot dit maatschappelijk gevoelige onderwerp.     
Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, stemt de gemeente Oss – zij het met aanpassing op onderdelen - in met het advies van het College inzake de Verkenning Duurzame polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020.
 
 
Ter toelichting
 Aanleiding
Oss moet, net zoals de andere gemeenten, haar bijdrage leveren aan de RES NOB voor grootschalige energie-opwekking tot 2030 (0,93 Petajoule). Dit staat los van de bijdrage aan de RES-opgave voor energiebesparing waarvoor een aparte norm is bepaald (11%).
 
In Oss liggen, voor het merendeel al jarenlang, allerlei initiatieven ter besluitvorming voor : twee voor windenergie (Lithse/Geffense polder en Stijbeemden) en meerdere voor grootschalige zonnevelden met name op landbouwgrond.
 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het grote Osse buitengebied zich op verschillende plaatsen leent voor grootschalige opwekking van energie. Dat heeft op twee plaatsen tot windenergie-initiatieven geleid (Lithse/Geffense polder; Stijbeemden) en gemeentebreed tot meerdere zonneveld-initiatieven.
 
Al in 2017, nog voordat er sprake was van een Klimaatakkoord en de daaruit voortgekomen aanpak door middel van regionale energie strategieën, heeft de gemeenteraad besloten de mogelijkheden in de Lithse en Geffense polder  te onderzoeken. In het College-programma is afgesproken om grootschalige energie-opwekking (door wind en zon) in de polder mogelijk te gaan maken samen met Den Bosch en de Provincie voor het totale gebied bestaande uit het Osse en Bossche deel (Nulandse/Rosmalense polder). Daaruit is het rapport voortgekomen dat nu ter besluitvorming voorligt.
Recent heeft de gemeenteraad van Den Bosch al ingestemd met het gezamenlijke raadsvoorstel. Dit betekent dat de gemeente Den Bosch grootschalig energie wil gaan opwekken in haar deel van de polder.
 
Nadere informatie
Windmolens en zonnevelden roepen overal in Nederland maatschappelijke commotie op. Ook in Den Bosch en in Oss. In Oss is met name over de beide windenergie-initiatieven veel te doen. Ook politiek. Door de agendering van het eindrapport van de Verkenning Duurzame Polder is dit verscherpt.
In combinatie met de verschillende geluiden van deskundigen was dit aanleiding voor de gemeenteraad om hoorcommissies te beleggen met initiatiefnemers, belangengroeperingen en deskundigen. Mede op basis daarvan heeft de commissie van de gemeenteraad opiniërend van gedachten gewisseld over hoe Oss de vanuit de RES noodzakelijke grootschalige energie-opwekking gaat invullen. Afgesproken is dat het College nadere informatie over een aantal thema’s zou geven ter voorbereiding op de besluitvorming over het rapport Verkenning Duurzame Polder dat geagendeerd staat voor de vergadering van de gemeenteraad op 17 december a.s.
 
Raadsinformatiebrief
In de raadsinformatiebrief gaat het College verder. Naast de toegezegde informatie doet het College tevens een voorstel voor de concrete invulling van de RES-opgave voor de grootschalige opwekking van energie. En wel in bredere zin door zich ook uit te spreken over wind- en zonneveld-initiatieven die buiten de Duurzame Polder spelen. Alom leeft de behoefte aan duidelijkheid. In de  Adviescommissie Ruimte van 5 november jl. bleek deze behoefte ook binnen de gemeenteraad te leven. Daarin heeft de portefeuillehouder toegezegd met een dergelijk voorstel te komen.
 
Keuze voor windenergie, niet voor zonnevelden
Het College stelt voor de RES-opgave vooral in te vullen met zon-op-dak, zon-op-reststroken en windmolens.
Het College wil zon-op-dak en op reststroken en gemengde gronden actief stimuleren, maar gemeentebreed terughoudend zijn in medewerking verlenen aan grootschalige zonnevelden op agrarisch waardevolle grond. Vanuit de gebiedsopgave van primair agrarisch (voornamelijk veeteelt-) gebied kiest men niet voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder.
Als nadelen van zonnevelden worden genoemd o.m.: groot ruimtebeslag; landschappelijke aanblik; effecten op natuur en grond; de wens tot clustering van initiatieven; zeer beperkt meervoudig grondgebruik; technische complexiteit; hogere maatschappelijke kosten en ook zonnevelden roepen maatschappelijke weerstand op.
 
Concentratie van windenergie in de Duurzame Polder
Het College kiest voor clustering van windmolens in de Duurzame Polder (naast Elzenburg/de Geer waartoe al is besloten).
Als dit door de gemeenteraad aldus wordt besloten, betekent dit dat Oss niet zal meewerken aan andere windmoleninitiatieven zoals Stijbeemden.
Dit wordt als volgt beargumenteerd:

 • De gemeentelijke verkenning in de Duurzame Polder loopt al sinds 2017;
 • Dit is onderdeel van het College-akkoord (in tegenstelling tot Stijbeemden);
 • Clustering in plaats van versnippering, mede wetende dat Den Bosch al heeft besloten tot windmolens in de Duurzame Polder;
 • Gecombineerd met windmolens in het Bossche deel kunnen investeringen in netwerkaansluiting gespreid worden over meer windmolens = lagere
 • maatschappelijke kosten;
 • Afstandsnormen beter in te vullen;
 • Hiërarchie van kernkwaliteiten en waarden van de verschillende locaties;
 • Geluiden uit de gemeenteraad;
 • In de Duurzame Polder is er een lokaal geworteld initiatief op coöperatieve basis 

Zorgvuldige uitwerking
Het College geeft aan hoe zij het vervolgproces ziet en hoe zij wil waarborgen dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt qua proces en inhoudelijk aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen zoals windpark Elzenburg/de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas.
 

 • Geadviseerd wordt te kiezen voor het scenario van integrale gebiedsontwikkeling samen met de gemeente Den Bosch en de Provincie. Dit betekent dat Oss de besluitvorming over de invulling in de Duurzame Polder samen met de beide andere partijen op wil pakken en dit dus niet wil overlaten aan het Rijk als bevoegd gezag noch dit alleen wil doen voor het eigen gebied. Het College vindt dit de beste waarborg dat alle belangen in het Osse en het gehele gezamenlijke gebied goed op elkaar worden afgestemd en dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Daarbij blijft conform de besluitvorming wel het uitgangspunt dat beide gemeenten hun energie-opwekkingsopgave op eigen gebied invullen.
 • Het te stellen pakket van voorwaarden aan het windpark is per definitie maatwerk. Als richtsnoer wordt uitgegaan van de combinatie van de wettelijke normen, een aanvullende eis van minimaal 1 kilometer afstand tot de dorpsbebouwing en de voorwaarden gesteld aan windpark Elzenburg/de Geer.
 • Het College ziet geen aanleiding om in de aanloop naar verdere uitwerking actief op zoek te gaan naar nieuwe eigen gemeentelijke grondposities voor grootschalige energieopwekking.
 • De uitwerking moet geschieden in de vorm van een transparant omgevingsparticipatieproces waarbij Oss de gelopen participatieprocessen in haar gemeente met betrekking tot Windpark Elzenburg/de Geer en Meanderende Maas als referentiekader hanteert voor de gezamenlijke aanpak.
 • Gestreefd wordt naar vergunbaarheid voor 2025 en realisatie voor 2030. Dit is de RES-norm. De ervaring leert dat dit een grote uitdaging is.
  Het College ziet in dit integrale voorstel tevens het vertrekpunt voor de Osse inzet ter concretisering van het voorlopige bod van RES Noordoost Brabant (NOB) in het definitieve gezamenlijke regiobod dat medio 2021 moet worden opgeleverd.

 
Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, stemt de gemeente Oss – zij het met aanpassing op onderdelen - in met het advies van het College inzake de Verkenning Duurzame polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.