Informatieavond A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Datum: 26-06-2022


Informatieavond A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op dinsdag 5 juli 2022 een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 21 juni tot en met 1 augustus 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. 


MIRT-Verkenning

De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. In de verkenning wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving.

 

Informatiebijeenkomst
Belangstellenden kunnen op dinsdag 5 juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

 

Als projectteam informeren wij belangstellenden graag over wat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau is en over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. Ook geven we informatie over de stand van zaken van het project, staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden.

 

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de aanleiding van het project en welke kansrijke alternatieven we in de verkenning verder gaan onderzoeken. Ook beschrijft de NRD hoe we de kansrijke oplossingen beoordelen en hoe de resultaten hiervan worden gebruikt in de besluitvorming. De NRD is daarmee ook de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure). In de m.e.r.-procedure worden de effecten op de omgeving en het milieu als gevolg van het project A50 in beeld gebracht.

 

Voorkeursalternatief
De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere kansrijke alternatieven. Het streven is om eind 2023 een voorkeursalternatief in beeld te hebben.

 

Indienen van een zienswijze
Het indienen van een zienswijze kan vanaf 21 juni tot en met 1 augustus. Vanaf 21 juni is hierover meer informatie te vinden op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP

 

Vervolg

De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De nota van antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op de projectwebsite www.mirttrajecten.nl/organisatie/a50-ewijk-bankhoef-paalgraven vindt u hierover later meer informatie.


Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat DG Mobiliteit

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.