Vaststelling bestemmingsplan Heesch West

Datum: 08-02-2022


Vaststelling bestemmingsplan Heesch West

Het bestemmingsplan Heesch West is in grondgemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch op respectievelijk 27 januari 2022 en 1 februari vastgesteld door de gemeenteraad. In deze gemeenten en in de gemeenteraad van Oss (op 27 januari) is ook het facetplan geluidszone vastgesteld.


Deze plannen zijn vastgesteld volgens de ingediende raadsvoorstellen. In totaal zijn er in de gemeenteraden vier moties toegevoegd. In Bernheze was dat de motie Aanvullend afwegingskader Gemeenschappelijke Regeling voor Heesch West over adviesaanvraag categorie 5.1 (gemeente Bernheze). In ’s-Hertogenbosch waren het drie moties: Natuurcompensatie A59 nabij de Rekken, Verkeersafwikkeling Heesch West ter hoogte van Nuland en Aanvullend afwegingskader Gemeenschappelijke Regeling Heesch West over advies milieucategorie 5.1.

 

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan
De volgende formele stap in het proces is het publiceren van het vastgestelde bestemmingsplan in het Gemeenteblad, op de sites van betrokken gemeenten en www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zullen zes weken ter inzage liggen. Verwacht wordt dat de publicatie half maart zal zijn, maar de precieze datum is nog niet bekend. Dit wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de officiële kanalen van de gemeenten. Indieners van een zienswijze ontvangen daarover een brief. Als zienswijzen betrekking hebben op herbegrenzing of het hogere waardenbesluit, ontvangen indieners hiervan persoonlijk bericht. Uiterlijk in mei van dit jaar zal de beroepsperiode van zes weken voorbij zijn.

Dit jaar zal er naar verwachting nog niet veel van de ontwikkeling van Heesch West te zien zijn op het terrein. Er zullen, parallel aan een mogelijke bezwaarprocedure, verdere civieltechnische onderzoeken worden gedaan, ontwerpen worden uitgewerkt en vergunningen en aanbestedingen worden voorbereid.

 

Ontwikkelplanning
Voor het bouw- en woonrijp maken (onder andere infrastructuur en landschap) wordt een ontwikkelplanning gemaakt. We willen deze werkzaamheden voortvarend realiseren en ook in deze aanlegfase de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid borgen. Ook het overleg met de omgeving krijgt vanuit de GR een vervolg.

Onder andere vanwege de grote belangstelling van bedrijven wordt zorgvuldig afgewogen met welke belangstellende bedrijven uitgifte van gronden en het ontwikkelen van bouwplannen wordt gestart. Verwacht wordt dat er niet eerder dan in 2023 daadwerkelijk in het gebied gebouwd wordt.

 

Aanvullend geluidsonderzoek
Bij een aantal aangewezen woningen wordt voorgesteld om een aanvullend geluidsonderzoek te doen. Op basis van de resultaten zal mogelijk een voorstel voor geluidsisolatie volgen, bekostigd door de Gemeenschappelijke Regeling.


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.