We blijven actief en komen samen als dat kan

Datum: 14-06-2021


We blijven actief en komen samen als dat kan

We zitten in de fase dat de corona maatregelen steeds meer afgebouwd worden. Dit betekent ook dat we, mogelijk voor de zomervakantie, weer kunnen starten met de maandelijkse openbare vergadering van de dorpsraad. We blijven in overleg met de gemeente wanneer de versoepeling precies kan ingaan.


In de afgelopen periode hebben we veel (digitaal) maatwerk geleverd om in contact te blijven met inwoners én hun belangen te behartigen. Dat is goed gelukt, maar het was aanpassen van beide kanten. Er spelen op dit moment veel zaken waarvan wij er enkele uitlichten.

 

't Veld

De plannen voor woningbouw in ’t Veld zijn opgepakt door de gemeente. Een gebiedsvisie is opgesteld en er wordt nu gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan. Informatieavonden konden niet worden gehouden en ter vervanging hiervan is twee keer door de gemeente een enquête gehouden. Bijna 500 inwoners hebben hieraan deelgenomen en ruim 4.000 reacties zijn ontvangen.

 

Heesch West

Industrieterrein Heesch West heeft ook voortgang geboekt. Een ontwerp bestemmingsplan is onlangs gepubliceerd en belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop indienen. Dat het industrieterrein er zou komen is 15 jaar geleden al besloten. Er waren veel bezwaren tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens en de (te) ruime milieucategorie 5.1. Mede door deze bezwaren zijn de windmolens van tafel en de milieucategorie 5.1. is (mogelijk) alleen nog van toepassing op een klein gebied van 5 ha. Verder wordt het industrieterrein omgeven door een landschapspark van 65 ha en de verkeersafwikkeling voor de ontsluiting van Heesch West vindt geheel plaats aan de zuidzijde van de A59. In het overleg van de dorpsraden Vinkel, Nuland en Geffen met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is op tegemoetkoming aan deze bezwaren sterk aangedrongen.

 

De plannen voor de herinrichting van het dorpsplein worden binnenkort door de gemeente opgepakt. Het bureau Stad Om Land gaat dit opnieuw begeleiden en er komen weer informatieavonden. Het ontwikkelperspectief uit 2019 is hierbij uitgangspunt.

 

Direct ná de zomer wordt gestart met de nieuwbouwplannen voor het oude gemeentehuis. Eén van de uitgangspunten hierbij was dat er een commerciële ruimte zou komen. Gesprekken hierover zijn in een eindfase.

 

De visie Geffen 2040 is in zijn geheel ingebracht bij de gemeente die bezig is met het opstellen van een omgevingsvisie voor de hele gemeente. Ná de zomer verwachten we voortgang en een inhoudelijk vervolggesprek hierover.

 

Duurzame Polder

De besluitvorming over de Duurzame Polder is afgerond door de gemeenteraad. Er komen windmolens in de polder tussen Lith en Geffen, maar het juiste aantal wordt pas later bepaald en er moet een afstand van 2 km in acht worden gehouden tot de kernen. We verwachten als dorpsraad hier later dit jaar meer van te vernemen.

 

Verder nemen we al geruime tijd deel aan A59: Rijkswaterstaat en goede buren. Een burgerinitiatief dat tot stand is gekomen uit overleg van de gezamenlijke zes wijkraden van de gemeente ’s-

Hertogenbosch waarvan de bewoners wonen en grenzen aan de contouren van Rijksweg A59-Oost. Uit deze wijkraden is een werkgroep A59-Oost gevormd. Kort door de bocht is het doel om gezamenlijk (overheid en bewoners) een plan te maken voor een toekomstbestendige A59-Oost met aandacht voor de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden.

 

Plan De Barrière

Ten aanzien van het plan De Barrière aan de A59 heeft de projectontwikkelaar de dorpsraad uitgebreid geïnformeerd wat de plannen behelzen en wat de vervolgstappen zijn. De dorpsraad is positief. Zowel over het plan als de manier waarop er wordt gecommuniceerd met omwonenden. Het conceptbestemmingsplan is inmiddels klaar.

 

Voor het Groenfonds (visie Geffen – Oss) wordt door de gemeente de financiën inzichtelijk gemaakt. Het gaat o.a. om de afboeking van gronden en met name het bepalen welke gronden dat betreft. Vervolgens wordt bezien wat het restant budget is en welke projecten uitgevoerd kunnen worden. Als dit alles duidelijk is, volgt er een rapportage.

 

PBD-container

Over de PBD-container kunnen we melden dat zo’n 130 inwoners zich al hebben aangemeld om zo’n container te kopen voor tien euro. Mocht je dit ook nog willen doen, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadgeffen.nl met als onderwerp: PBD-container en laat je naam, adres en postcode weten. We denken de containers te kunnen uitreiken op zaterdag 17 juli. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt van ons een bevestiging.

 

De thema-avond over ‘wonen’ in Geffen is steeds opgeschort vanwege de coronamaatregelen. Met het oog op de versoepeling van de maatregelen, verwachten we dat deze avond na de zomervakantie kan worden gehouden.

 

Tijdelijke huurwoningen

De locatie Ruwaard voetbalveld, dat niet meer wordt gebruikt, is in beeld voor tijdelijke huurwoningen. De wijk- en dorpsraad van de Ruwaard en Geffen zijn hierover geïnformeerd door de gemeente en Brabant Wonen. We worden betrokken bij het verdere verloop van het project en proces. We hebben aangedrongen op tijdige en volledige informatie aan met name de bewoners van de Bergstraat.

 

De gemeente heeft laten weten dat na de zomer wordt gestart met het plaatsen van enkele laadpalen in de openbare ruimte door energieleverancier Vattenfall.

 

Geffen Groen

Werkgroep Geffen Groen heeft zijn project voor de 'groene long' in het dorp afgerond en geeft aan daarom te stoppen. Onderzocht wordt of er nieuwe projecten zijn voor een doorstart. We vernemen graag ook de mening van onze inwoners.

 

De herinrichting van het weggedeelte Papendijk noord, tussen Dorpstraat en rotonde, is bijna gereed. Het ziet er nu al fraai uit en door het aanbrengen van een trottoir ook veel veiliger voor voetgangers.

 

Subsidies

Verder hebben we in de afgelopen tijd subsidie verleend aan: Wandel4daagse en KPJ GO voor een stormbanenfestival. Nieuwe aanvragen zijn altijd welkom. Kijk hiervoor op onze website en vul het betreffende formulier in.

 

Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan.

 

Tot later!

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.