Subsidie richtlijnen van de Dorpsraad Geffen

 

1. In deze richtlijnen wordt verstaan onder:

a. Dorpsraad: Dorpsraad Geffen

b. Evenement: een door een individu, instelling, vereniging, stichting of bewonersgroep uit het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerde activiteit op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening, natuuren/of volksgezondheid of een jubileum.

c. Instelling: een als zodanig erkende organisatie of groepering van personen, die zich zonder winstoogmerk, de behartiging van bepalingen van ideële en/of materiële aard ten doel stelt.

 

2. Aard en reikwijdte.

a. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de subsidiëring door de Dorpsraad van evenementen en geeft de voorwaarden aan waaronder een subsidie kan worden verleend.
b. Voor subsidiëring op grond van deze richtlijnen komen evenementen in aanmerking, die
1. in het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden;
2. geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
3. voor de gehele of een gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
4. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap;
5. vrij toegankelijk zijn voor betrokken inwoners in het werkgebied waarin het te organiseren evenement plaats zal vinden;
6. ondersteund worden door andere subsidies en waarbij ook zelf verworven inkomsten zijn gegenereerd, anders dan subsidies.
c. De Dorpsraad kan gemotiveerd afwijken van het gestelde onder 2.b.
d. Subsidiëring van een evenement vindt in principe éénmaal per jaar plaats. Als dezelfde aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie wil aanvragen, zal het totaal van de bijdragen worden gemaximeerd zoals aangegeven in artikel 10.
e. Naast evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen).

 

3. In te dienen bescheiden:

- naam en adres van de subsidie-aanvrager;

- een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren evenement;

- een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een postgewijze toelichting;

- afschriften van sponsor-en subsidieaanvragen zoals die voor dit evenement/project zijn ingediendbij derden;

- een bank -/ gironummer (bewijs daarvan moet worden overlegd bij eerste aanvraag) waarop een eventueel toegekende financiële bijdrage door de Dorpsraad kan worden overgemaakt.

 

4. Aanvraagtermijn. 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient tenminste 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van het evenement bij de dorpsraad een aanvraag te worden ingediend.

 

5. Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van:

a. een bijdrage in een deel van een mogelijk nadelig saldo;

b. een stimuleringssubsidie;

c. een jubileumbijdrage, of

d. een waarderingssubsidie

 

6. Subsidie in het nadelig saldo.

- een subsidie in het nadelig saldo kan worden verstrekt, indien op basis van de begroting bij voorbaat een negatief saldo moet worden verwacht;

- een subsidie zoals genoemd in het vorige lid bedraagt maximaal het door de Dorpsraad op basis van de begroting goed te keuren exploitatietekort van het evenement.

 

7. Stimuleringssubsidie.

De Dorpsraad kan, onafhankelijk van het exploitatietekort, besluiten aan een instelling een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. De te ontplooien activiteiten worden wel getoetst aan de regels genoemd in artikel 2.b.

 

8. Jubileumbijdrage

De Dorpsraad verleent op aanvraag voor een jubileum van een vereniging of stichting uit Geffen een bijdrage van € 5,-per jubileumjaar, beginnend vanaf 12,5 jaar. Verdere jubileumjaren zijn 25, 40, 50, 60, 75 en 100 jaar. Bij een jubileum van meer dan 100 jaar zal na elke 5 jaar het maximale subsidiebedrag van € 500,- als bijdrage kunnen worden gevraagd. De vereniging of stichting is niet gehouden tot het houden van een officiële receptie of anderszins publieke bijeenkomst ter viering van het jubileum om voor deze bijdrage in aanmerking te komen. De bijdrage dient besteedt te worden aan een activiteit die georganiseerd wordt ter viering van het jubileum. Voor verenigingen en stichtingen die specifiek zijn opgericht in relatie tot carnaval, geldt de telling bij iedere 11 jaar.

 

9. Waarderingssubsidie

Dit is een subsidie waarmee de dorpsraad aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden voor de sociale samenhang in een kern en/of de totale gemeenschap zonder zich verder met de inhoud te willen bezighouden. Het subsidiebedrag is een bedrag, waarbij geen relatie is met de grootte van de organisatie, het aantal leden, etc. Waar nodig of wenselijk kan bij een aantal verenigingen een relatie worden gelegd tussen het subsidiebedrag en het aantal optredens of uitvoeringen. De hoogte van een waarderingssubsidie kan variëren.

 

10. Niet subsidiabele kosten/aanvragen.

- startgelden;

- prijzengelden;

- kosten van consumpties, voor zover die niet kunnen worden gezien als tegemoetkoming aan vrijwillige medewerkers;

- reserveringen; 
- alle overige kosten welke naar het oordeel van de Dorpsraad als niet subsidiabel moetenworden aangemerkt;

- niet voor vergoeding in aanmerking komen aanvragen waarvoor aldoor derden een bijdrage is toegekend.

 

11. Maximaal te verlenen subsidiebijdrage.

a. De Dorpsraad subsidieert een mogelijk nadelig saldo, met een maximum van € 1.000,- (duizend Euro);

b. De maximaal te verlenen subsidie bedraagt € 1.000,- (duizend Euro);

c. De hoogte van de bijdrage voor het gestelde onder 2.e zal worden bezien naar rato van de totale kosten van het project en binnen de overige geldende kaders van deze richtlijnen.

 

12. Terugbetaling van het verleende subsidiebedrag.

De subsidie wordt in beginsel achteraf op basis van overgelegde stukken (artikel 12), rekeningenen of begroting uitgekeerd. Indien de activiteit c.q. het evenement waarvoor voorafsubsidie c.q. een financiële bijdrage is verleend geen doorgaan vindt, dient de ontvanger van het bedrag binnen 2 weken nadat de activiteit c.q. het evenement zou plaatsvinden voor terugbetaling zorg te dragen.

 

13. Inzage in de werkelijk gemaakte kosten.

Op een verzoek van de dorpsraad dient de ontvanger van de subsidie c.q. de financiële bijdrage na afloop van de activiteit c.q. het evenement de volgende bescheiden te overleggen:

- een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgavenvan de activiteit of het evenement;

- de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden.

Indien de stukken niet compleet of onvoldoende ter beoordeling zijn,wordt niet tot betaling overgegaan, tot hierop door de aanvrager de gevraagde aanvulling is gepleegd. De Dorpsraad zal waar nodig controle op de juistheid van de overgelegde stukken uitvoeren.

 

14. Besluitvorming

Besluitvorming zal plaatsvinden in de openbare vergadering van de dorpsraad door een stemming van Dorpsraadleden. Een subsidieaanvraag kan toegelicht worden door de indiener in een besloten vergadering.

 

15. In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad afwijken van de bepalingen van deze richtlijnen. In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Dorpsraad.

 

 

Deze richtlijnen treden in werking met ingang van 19 september 2016.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 september 2016.

 

 

Terug naar vorige pagina

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.