Geffense Plas

De gemeente is op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Geffense Plas.

Dat gebeurt door middel van een prijsvraag. Op deze webpagina vindt u hierover meer informatie.


De selectiefase
Hieronder vindt u de relevante stukken voor de selectiefase:

 

Selectieleidraad Geffense Plas 225 kB
Ambitienota Geffense Plas 4 MB
Selectieprocedure voor uitgifte in erfpacht van de Geffense Plas 863 kB


Voorlopige Planning Geffense Plas Prijsvraag 2022-2023
 
Publicatie aankondiging (geïnteresseerden hebben 30 kalenderdagen om zich aan te melden)  Uiterlijk 12 oktober 2022
Einde termijn aanmelding                                                                                                                                      10 november 2022
Rondsturen selectieleidraad                                                                                                                                 11 november 2022
Indienen vragen ten aanzien van de selectieleidraad door inschrijvers                                                  18 november 2022
Beantwoording vragen selectieleidraad in Nota van Inlichtingen door Gemeente                            28 november 2022
Indienen gevraagde documenten door inschrijvers selectiefase                                                              07 december 2022
Voorlopig selectiebesluit door gemeente (selectiefase).                                                                            20 december 2022
Definitieve selectie en toesturen gunningsleidraad aan geselecteerde partijen                                09 januari 2023
Uiterlijke datum mogelijkheid tot stellen van vragen t.a.v. gunningsleidraad                                      23 januari 2023 voor 17.00 uur
Beantwoording vragen ten aanzien van de gunningsleidraad; Nota van Inlichtingen                       13 februari 2023
Uiterlijke datum inzending inschrijving met aanbieding op grond van de gunningsleidraad           27 maart 2023 voor 17.00 uur
3 Presentaties (à circa 45 min incl vragenstellen) door inschrijvers aan:                                                 04, 05 of 06 april 2023 tussen 9.00 uur en 17.00 uur
- Klankbordgroep                                                                                                                                                       (exacte datum volgt nog)
- Beoordelingscommissie
- Klas basisschool en klas voortgezet onderwijs 
 
Voorlopige gunning                                                                                                                                                  Verwacht op 25 april 2023 (collegebesluit)
Standstill-termijn                                                                                                                                                      20 dagen na voorlopig gunning
Definitieve gunning (ondertekening erfpachtcontract grond en koopovereenkomst panden)     Nader te bepalen
Notariële uitgifte in erfpacht en overdracht panden                                                                                    Zo spoedig mogelijk na ondertekening erfpachtcontract grond en                                                                                                                                                                                                                      koopovereenkomst panden
 

De gunningsfase 


Uit de selectiefase komen maximaal 3 kandidaten. Deze 3 kandidaten nemen deel aan de prijsvraag. Zij ontvangen de gunningsleidraad met bijlagen zoals de Ambitienota. De gunningsleidraad, vindt u hieronder:’
Gunningsleidraad Geffense Plas 436 kB

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.